Regulamin kantoru

§1 Informacje ogólne

 1. DobryKantor.pl jest nową formą zawierania transakcji wymiany walut przez Internet, prowadzoną przez firmę Super Grupa PL Sp. z o.o. z siedzibą w Gdańsku przy ul. Trakt Św. Wojciecha 149, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000694486, numerem NIP 9571075102 i REGON 222165670.
 2. Niniejszy regulamin określa zasady korzystania i funkcjonowania serwisu DobryKantor.pl
 3. Regulamin określa prawa i obowiązki zarejestrowanych użytkowników serwisu oraz obowiązki i zakres odpowiedzialności Administratora jako podmiotu zarządzającego i prowadzącego serwis.

§2 Definicje

 1. Administrator - Osoba upoważniona przez właściciela Kantoru do zawierania transakcji wymiany walut z Użytkownikami serwisu DobryKantor.pl.
 2. Użytkownik - podmiot, który spełnia warunki Regulaminu i dokonał rejestracji w serwisie DobryKantor.pl, w wyniku której utworzone zostało dla niego Konto Użytkownika.
 3. Panel Klienta - część serwisu DobryKantor.pl dostępna dla zalogowanych Użytkowników, umożliwiająca im składanie dyspozycji wymiany walut oraz zarządzanie parametrami Konta Użytkownika.
 4. Ustawa o Przeciwdziałaniu Praniu Pieniędzy - Ustawa z dnia 16 listopada 2000 r. o Przeciwdziałaniu Praniu Pieniędzy oraz Finansowaniu Terroryzmu Dz.U.03.153.1505 j.t. ze zm.
 5. Ustawa Prawo Dewizowe - ustawa z dnia 27 lipca 2002 r. Prawo dewizowe Dz. U. z 2002 r. Nr 141 poz. 1178 ze zm.
 6. Rejestracja - Proces zakładania Konta Użytkownika w serwisie DobryKantor.pl

§3 Postanowienia ogólne

 1. ZAKRES USŁUG OFEROWANYCH W SERWISIE DOBRYKANTOR.PL
  1. Administrator świadczy w serwisie DobryKantor.pl usługi wymiany walut.
  2. Usługa dostępna w serwisie DobryKantor.pl przeznaczona jest jedynie dla Użytkowników tego serwisu.
  3. Użytkownik nie ma możliwości korzystania z usług serwisu anonimowo ze względu na regulacje Ustawy Prawo Dewizowe oraz Ustawy o Przeciwdziałaniu Praniu Pieniędzy.
  4. W celu korzystania z serwisu DobryKantor.pl Użytkownik powinien dysponować sprzętem i oprogramowaniem o następujących minimalnych wymaganiach:
   1. komputer oraz kartę sieciową lub modem umożliwiające dostęp do Internetu
   2. system operacyjny Windows 7, XP, Vista, Mac OS czy Linux posiadający środowisko graficzne
   3. standardową przeglądarkę internetową obsługującą szyfrowane połączenia SSL, skrypty Java Script i pliki cookie
   4. łącze z siecią Internet
   5. w celu rejestracji i otrzymywania potwierdzeń transakcji konieczne jest posiadanie adresu e-mail.
 2. REJESTRACJA UŻYTKOWNIKA
  1. Umowa o świadczenie usług drogą elektroniczną zostaje zawarta z Administratorem po zapoznaniu się i akceptacji warunków niniejszego regulaminu, po pomyślnym zakończeniu procesu pełnej rejestracji oraz po złożeniu dyspozycji kupna lub sprzedaży walut.
  2. Rejestracja Użytkownika obejmuje obowiązkowo następujące kroki:
   1. Podanie adresu e-mail, z którego Użytkownik będzie korzystał przy logowaniu się do Panelu Klienta oraz odbierał wiadomości z serwisu DobryKantor.pl.
   2. Zapoznanie się z niniejszym Regulaminem i jego akceptację
   3. Wypełnienie pełnego formularza danych zgodnych z ich aktualnym stanem
   4. Podanie hasła, przy pomocy którego Użytkownik będzie logował się do serwisu.
 3. DOWODY KUPNA I SPRZEDAŻY
  1. Administrator jest zobowiązany do dostarczania Użytkownikowi dowodu kupna lub sprzedaży walut dla każdej transakcji dokonanej w DobryKantor.pl.
  2. Dowody, o których mowa w pkt. 3.1. będą wystawiane i udostępniane Użytkownikowi w formie elektronicznej w Panelu Klienta.
  3. Na żądanie Użytkownika dowody, o których mowa w pkt. 3.1. będą wysyłane drogą pocztową za dodatkową opłatą, na aktualny adres korespondencyjny podany w sekcji Dane Osobowe w Panelu Klienta Użytkownika.
 4. KURSY WYMIANY WALUT
  1. Aktualne kursy walut, po jakich można składać dyspozycję kupna lub sprzedaży znajdują się na elektronicznej tablicy kursów walut umieszczonej w serwisie DobryKantor.pl.
  2. Kursy wymiany walut w serwisie DobryKantor.pl generowane są automatycznie co 15 sekund na podstawie danych z rynku Forex.
  3. Wielkość spreadu dla każdej pary walut prezentowanej na tablicy elektronicznej serwisu DobryKantor.pl ustala Administrator i może on ulec zmianie w zależności od wahań kursów na Rynku Forex.
  4. Ceny prezentowane na tablicy elektronicznej obowiązują dla wszystkich wielkości zawieranych transakcji jednakowo i nie podlegają żadnym dodatkowym ustaleniom.
 5. WYMIANA WALUT ZA POŚREDNICTWEM DOBRYKANTOR.PL
  1. DobryKantor.pl prowadzi usługi w zakresie wymiany walut: PLN, EUR, USD, GBP, CHF, SEK, DKK, NOK, CAD, AUD, JPY, RUB za pośrednictwem kont bankowych.
  2. Wymiana walut obcych zawsze dokonywana jest w stosunku do PLN. Istnieje możliwość kilku wymian walut w zakresie jednego przelewu.
  3. Elektroniczna usługa kupna i sprzedaży walut dostępna jest jedynie dla zarejestrowanych Użytkowników DobryKantor.pl, którzy podali poprawne dane osobowe oraz prawidłowe numery rachunków bankowych, za pośrednictwem których chcą realizować złożoną dyspozycję kupna lub sprzedaży walut.
  4. Poprawne podanie danych dotyczących kont bankowych, o którym mowa w pkt. 5.3 obejmuje podanie co najmniej dwóch numerów rachunków bankowych oraz danych osobowych ich właścicieli i skonfigurowanie przy każdym z nich waluty danego rachunku oraz kraju banku, w którym jest zlokalizowany dany rachunek. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za konsekwencje, które wynikną z błędnego zdefiniowania rachunków, w szczególności dotyczy to przypisania błędnego rodzaju waluty do poszczególnych rachunków. Wymiana jest możliwa po skonfigurowaniu co najmniej jednego rachunku w walucie PLN i jednego rachunku w walucie obcej.
  5. Użytkownik wydaje dyspozycje wymiany walut, a Administrator odbiera je jedynie przez serwis DobryKantor.pl.
  6. Kantor DobryKantor.pl umożliwia Użytkownikowi składanie dyspozycji wpłaty, wypłaty oraz wymiany waluty 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu.
  7. Administrator weryfikuje i księguje transakcje Użytkownika, a także realizuje skup i sprzedaż walut obcych oraz przelewy bankowe jedynie w dni robocze w godzinach prowadzenia działalności kantorowej, które dostępne są na stronie DobryKantor.pl w zakładce Kontakt.
  8. Ilość wymienianej waluty jest praktycznie nieograniczona pod warunkiem jednak, że Użytkownik wcześniej przedstawi dokumenty stwierdzające jego tożsamość lub dane identyfikacyjne firmy w siedzibie Kantoru (Ustawa o Przeciwdziałaniu Praniu Pieniędzy).
  9. W przypadku nie przedstawienia w/w dokumentów maksymalna dzienna wartość transakcji wykonanych przez pojedynczego użytkownika nie może być wyższa niż równowartość 15.000,00 EUR przeliczona według obowiązującego w chwili wymiany kursu średniego NBP.
  10. Minimalna kwota wymienianej waluty poprzez serwis DobryKantor.pl wynosi 100 jednostek danej waluty obcej.
  11. Zawieranie transakcji walutowej możliwe jest po wcześniejszym zalogowaniu się klienta w serwisie DobryKantor.pl, wpłaceniu pieniędzy do wymiany na podane przez serwis konto bankowe oraz dokonaniu wyboru waluty do wymiany. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za konsekwencje wynikające z wykonania dyspozycji niezgodnie z danymi dostarczonymi Użytkownikowi przez serwis DobryKantor.pl. Transakcje zrealizowane przez Użytkownika niezgodnie z instrukcjami, wskazanymi przez system DobryKantor.pl oraz wysłanymi Użytkownikowi w wiadomości e-mail z podsumowaniem danych niezbędnych do wykonania operacji, nie będą realizowane.
  12. Transakcje wymiany waluty zawarte w serwisie DobryKantor.pl są nieodwracalne dla każdej ze stron. Można jedynie zlecić transakcję odwrotną, czyli kupić wcześniej sprzedaną walutę, co jednak może spowodować stratę finansową Użytkownika z uwagi na różnice kursowe.
  13. Użytkownik w każdej chwili może wycofać środki, które przelał na rachunek bankowy Operatora. Dyspozycję taką może wydać poprzez wykonanie w serwisie DobryKantor.pl transakcji wycofania środków z Portfela. Wycofanie środków z Portfela bez uprzedniego zawarcia transakcji ich wymiany jest możliwe wyłącznie na rachunek bankowy Użytkownika, z którego został dokonany przelew zasilający portfel.
  14. Po zakończeniu i zaksięgowaniu transakcji wymiany waluty w Panelu Klienta zostaje wygenerowany elektroniczny dokument kupna-sprzedaży do samodzielnego pobrania przez Użytkownika. Jedynie na indywidualne życzenie Użytkownika, po przesłaniu do Administratora e-maila z numerem ID transakcji, możliwe jest przesłanie dowodu kupna-sprzedaży drogą pocztową za dododatkową opłatą.
  15. Zlecenie automatyczne „jednorazowej wymiany waluty w podanym dniu” realizowane jest w dni robocze, w godzinach 9:00 – 16:00. Oznacza to, iż użytkownik może określić dzień roboczy oraz godzinę pomiędzy 9:00 a 16:00 w interwałach 30 minutowych.
  16. Zlecenie automatyczne „okresowej wymiany waluty w podanym dniu” realizowane jest w dni robocze, o godzinie 9:05. Oznacza to, iż zlecenie zostanie zrealizowane tylko w wypadku posiadania zaksięgowanych środków w Porfelu, w wysokości wystarczającej na pełną realizacje zlecenia, przed godziną 9:05.
  17. Zlecenie automatyczne „jednorazowej wymiany waluty przy określonym kursie” realizowane jest w dni robocze, w godzinach 9:05 – 16:30. Oznacza to, iż osiągnięcie zadanego kursu poza wyznaczonymi godzinami nie spowoduje realizacji transakcji.
 6. PRZELEWY BANKOWE
  1. Przekazywanie środków do wymiany walutowej jak i po jej wymianie odbywa się za pośrednictwem kont bankowych.
  2. Możliwe jest przelewanie PLN i waluty obcej zarówno z dowolnego banku, jak i do dowolnego banku w Polsce, ale także w ramach następujących krajów: Albania, Andora, Anglia i Szkocja, Arabia Saudyjska, Austria, Azerbejdżan, Bahrajn, Belgia, Bośnia i Hercegowina, Bułgaria, Chorwacja, Cypr, Czarnogóra, Czechy, Dania, Emiraty Arabskie, Estonia, Finlandia, Francja, Gibraltar, Grecja, Grenlandia, Gruzja, Gwatemala, Hiszpania, Holandia, Irlandia, Islandia, Izrael, Kazachstan, Kostaryka, Kuwejt, Liban, Liechtenstein, Litwa, Luksemburg, Macedonia, Malta, Mauretania, Mauritius, Monako, Mołdawia, Niemcy, Norwegia, Pakistan, Portugalia, Republika Dominikany, Rumunia, San Marino, Serbia, Szwajcaria, Szwecja, Słowacja, Słowenia, Tunezja, Turcja, Węgry, Wyspy Dziewicze, Włochy, Łotwa.
  3. Przelewy bankowe otrzymywane przez Administratora z innych kont bankowych, niż ustalone przez Użytkownika są przez niego zwracane do nadawcy, po potrąceniu kosztów przelewu właściwych dla banku z którego pieniądze będą zwracane.
  4. Przelewy dokonywane za pośrednictwem kont bankowych w ramach jednego z banków wyszczególnionych w serwisie DobryKantor.pl jako banki współpracujące z serwisem DobryKantor.pl są realizowane w trybie ekspresowym, czyli w czasie od kilku minut do trzech godzin od zawarcia transakcji i są całkowicie darmowe.
  5. Przelewy dokonywane przez Użytkownika z innych banków niż wyszczególnione w serwisie jako banki współpracujące z serwisem na konto podane przez Administratora są realizowane zgodnie z możliwościami transferowymi danego banku, według tabeli opłat i prowizji danego banku.
  6. Przelewy dokonywane przez Administratora do innych banków niż wyszczególnione w naszym serwisie jako banki współpracujące z serwisem są realizowane odpowiednio:
   1. PLN wysłane przed południem dotrą jeszcze tego samego dnia, ale w późnych godzinach popołudniowych
   2. PLN wysłane po południu dotrą następnego dnia do południa
   3. EUR w systemie SEPA w ciągu około 2 dni roboczych
   4. pozostałe waluty dotrą w ciągu około 3 dni roboczych.
 7. OPŁATY DODATKOWE
  1. Dokonując przelewów walutowych na konto bankowe Administratora z banków innych niż wyszczególnione jako banki współpracujące z serwisem DobryKantor.pl, Użytkownik powinien wykonać je w opcji SHA, a więc opcji, w której koszty dzielone są na pół, czyli zleceniodawca ponosi koszty swojego banku, a odbiorca ponosi koszty swojego banku, zgodnie z tabelą opłat i prowizji danego banku. W przypadku przelewów w walucie Euro należy wybrać przelew SEPA.
  2. W przypadku podania przez Użytkownika danych posiadacza rachunku, o których mowa w §3 pkt 5., niezgodnych z danymi zarejestrowanymi w instytucji finansowej, Użytkownik zobowiązany jest zapłacić na rzecz DobryKantor.pl opłatę w wysokości, w jakiej instytucja finansowa nałożyła opłatę z tego tytułu na DobryKantor.pl.
  3. W przypadku nie uiszczenia przez Użytkownika opłat, o których mowa powyżej, DobryKantor.pl ma prawo cofnąć zlecony przez Użytkownika przelew, z potrąceniem opłat naliczonych z tytułu wskazania niepoprawnych danych odbiorcy przelewu.

§4 Bezpieczeństwo

 1. BEZPIECZEŃSTWO DANYCH OSOBOWYCH
  1. Dane osobowe podane przez Użytkownika takie jak:
   1. Numer Dowodu Osobistego
   2. Obywatelstwo
   3. PESEL
   przetwarzane są jedynie w celu realizacji zapisów Ustawy o Przeciwdziałaniu Praniu Pieniędzy.
  2. Pozostałe dane osobowe podane przez Użytkownika, czyli:
   1. Imiona i Nazwiska
   2. Adresy zameldowania
   przetwarzane są jedynie w następujących celach:
   1. Wystawianie i dostarczanie dowodów kupna i sprzedaży walut klientom serwisu DobryKantor.pl
   2. Wykonywanie obowiązków instytucji obowiązanej wynikającej z Ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy
   3. Dostarczanie Użytkownikom informacji związanych z ich korzystaniem z serwisu DobryKantor.pl
   4. Realizowania usługi wymiany walut przez Administratora.
  3. Administrator wdrożył i realizuje politykę bezpieczeństwa danych osobowych zgodną z Ustawą o ochronie danych osobowych.
 2. BEZPIECZEŃSTWO KORZYSTANIA Z SERWISU DOBRYKANTOR.PL
  1. Administrator nie wysyła hasła dostępu do DobryKantor.pl na adres e-mail.
  2. Administrator nie wysyła wiadomości e-mail z prośbą o podanie jakichkolwiek danych, szczególnie hasła dostępu do DobryKantor.pl
  3. Przesyłanie wszelkich danych pomiędzy serwisem DobryKantor.pl a przeglądarką internetową Użytkownika odbywa się poprzez połączenie SSL szyfrowane kluczem do 256-bitów (w zależności od możliwości przeglądarki internetowej Użytkownika).
  4. Hasła dostępu Użytkowników serwisu DobryKantor.pl przechowywane w bazie danych kantoru są zaszyfrowane
  5. Użytkownik zobowiązany jest dbać w należyty sposób o poufność swojego hasła dostępu do serwisu DobryKantor.pl, a za ewentualne straty poniesione przez Użytkownika w związku z umyślnym lub nieumyślnym udostępniem hasła dostępu do serwis DobryKantor.pl osobom trzecim, kantor nie odpowiada
  6. W celu zapewnienia bezpieczeństwa środków Użytkownika, w przypadku kiedy Portfel Klienta nie jest pusty lub jakakolwiek transakcja ma status oczekującej, możliwość dodawania, usuwania i edycji danych w zakresie rachunków bankowych i właścicieli kont jest zablokowana. Możliwość zmiany danych zostanie przywrócona, gdy stany środków Portfelu Klienta będą zerowe i wszystkie oczekujące transakcje otrzymają status zrealizowanych bądź anulowanych.

§5 Postanowienia końcowe

 1. Użytkownika obowiązuje zakaz dostarczania do serwisu treści o charakterze bezprawnym.
 2. Za zawarcie umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną z Administratorem uważa się rejestrację w serwisie DobryKantor.pl wraz ze złożeniem dyspozycji kupna lub sprzedaży walut.
 3. W celu złożenia reklamacji Użytkownik powinien przesłać e-mail na adres kontakt@dobrykantor.pl ze swojego adresu e-mail podanego przy rejestracji. W treści wiadomości email należy opisać przyczynę reklamacji i proponowane rozwiązanie problemu. Administrator odpowiada na reklamację w przeciągu 7 dni od otrzymania wiadomości i informuje o rozwiązaniu bądź dalszym przebiegu postępowania.
 4. W przypadku uzyskania przez Administratora wiadomości o korzystaniu przez Użytkownika z usługi świadczonej drogą elektroniczną niezgodnie z Regulaminem lub z obowiązującymi przepisami, Administrator ma prawo do natychmiastowego zaprzestania świadczenia usług temu Użytkownikowi.
 5. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za wszelkie błędy bądź opóźnienia, które wynikają z awarii systemów elektronicznych. Wszelkie transakcje, których wykonanie będzie opóźnione na skutek błędów lub awarii, będą realizowane niezwłocznie po ich usunięciu przez Administratora.
 6. Administrator ma prawo do zmiany regulaminu bez informowania Użytkowników. Wszelkie zmiany wchodzą w życie po upływie 7 dni od ogłoszenia zmian na stronach serwisu DobryKantor.pl.