Kto powinien korzystać z europejskiego numeru VAT? | DobryKantor.pl

Flaga EU

Europejski identyfikator podatkowy to numer, którym posługuje się każdy przedsiębiorca, który zamierza uczestniczyć w handlu wewnątrzwspólnotowym (dotyczy do zarówno obrotu towarowego, jak i zakupu, czy sprzedaży usług transgranicznych). Jest to międzynarodowy odpowiednik naszego polskiego numeru NIP, potocznie nazywany VAT EU lub VAT PL. Sam numer jest dokładnie taki sam, jak nadany nam w Polsce numer identyfikacji podatkowej z tą różnicą, że poprzedzony jest prefiksem PL. Jednak zanim wystawimy pierwszą fakturę w euro, powinniśmy dopełnić obowiązku administracyjnego i zarejestrować się jako podatnik VAT EU.

Kto powinien posiadać numer VAT EU

Według ustawy o VAT podmioty prowadzące działalność gospodarczą podlegające obowiązkowi zarejestrowania się jako czynni podatnicy VAT, powinni przed dniem dokonania pierwszej wewnątrzwspólnotowej transakcji, zawiadomić o swoim zamiarze naczelnika właściwego im urzędu skarbowego. Do tego celu służy formularz VAT-R (wzór znajdziemy na stronie Ministerstwa Finansów)

logo dobrykantor.pl

Poza wspomnianą wyżej grupą obowiązek zarejestrowania się jako podatnik VAT EU spoczywa również na tych podmiotach gospodarczych, u których wartość wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów przekroczyła kwotę 50 tys. złotych, a którzy nie są czynnymi podatnikami VAT (chociażby ze względu na nie przekroczenie limitu podmiotowego VAT).

Przepis ten dotyczy między innymi:

  • Rolników ryczałtowych,
  • podatników, którzy wykonują jedynie czynności inne niż opodatkowane podatkiem i którym nie przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego przy nabyciu towarów i usług,
  • podatników ze zwolnieniem podmiotowym od podatku VAT,
  • osób prawnych, które nie są podatnikami.
logo dobrykantor.pl

Z dniem 01 stycznia 2010 roku obowiązek rejestracji VAT EU został poszerzony o podatników, którzy:

  1. Nabywają usługi, dla których miejsce świadczenia (kraj opodatkowania) zostało określone w kraju, w którym nabywca ma siedzibę, stałe miejsce działalności lub miejsce zamieszkania oraz
  2. świadczą usługi:
  • dla podatników VAT UE lub osób prawnych niebędących podatnikami, ale zidentyfikowanych na potrzeby VAT UE,
  • dla których miejsce świadczenia (kraj opodatkowania) zostało określone w kraju, w którym nabywca ma siedzibę, stałe miejsce działalności lub miejsce zamieszkania,
  • są to usługi inne niż zwolnione od podatku od wartości dodanej lub opodatkowane stawką 0 proc. (dla których zobowiązanym do zapłaty podatku od wartości dodanej jest usługobiorca).

Obowiązek rejestracyjny nie dotyczy usług, które podlegają w państwie UE usługobiorcy stawce 0% lub zwolnieniu z tamtejszego podatku od towarów i usług.


koniec wpisu

Powrót do listy artykułów